Kompetencje prezydenta - wykład

Notatkę dodano: 09.09.2013,
Pobrań: 1,
Wyświetleń: 112
Podgląd dokumentu

Kompetencje prezydenta

1.Sposób kreacji

Naród wybiera w wyborach powszechnych bezpośrednich, równych, w głosowaniu tajnym.

Procedura selekcyjna: dopuszczona może być osoba, której kandydatura jest poświadczona 100 tys. podpisów.

Prezydent musi uzyskać ponad 50% ważnie oddanych głosów. Jeśli żaden nie uzyska, po 2 tygodniach jest 2 tura w której udział biorą 2 kandydaci.

Bierne prawo wyborcze - 35 lat i bierne prawo wyborcze do sejmu.

Wybory zarządza marszałek sejmu.

Kadencja trwa 5 lat z możliwością jednej reelekcji.

Jeśli suweren wybiera, to definiuje zakres kompetencji. Jeśli wybory są w trybie pośrednim, kompetencje są nieznaczące. Sprowadzają się do rodzajów:

-wynikające z tego że prezydent jest głową państwa

-kompetencje w stosunku do parlamentu

-wobec rządu

-w dziedzinie stosunków zagranicznych

-w dziedzinie zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa

Kompetencje Wynikające z tego, że prezydent jest głową państwa.

Występuje on do sejmu z wnioskiem o odwołanie i powołanie prezesa NBP i Inszego prezesa sądu najwyższego. Ma także kompetencje w nominacji prezesa sądu najwyższego, sądu administracyjnego. Nadaje I-szy stopień oficerski, mianuje na stopnie generałów i marszałka polski, nadaje tytuł naukowy profesora, powołuje 1/3 składu KRRiT, nadaje obywatelstwo polskie, odznaczenia, korzysta z prawa łaski.

Są to kompetencje kreacyjne dotyczące równych aspektów funkcjonowania państwa.

Kompetencje w stosunku do parlamentu

Zarządza, zwołuje I-sze posiedzenie po wyborach; jeśli ustawa budżetowa nie zostanie uchwalona w ciągu 4 msc od złożenia jej przez rząd, poddaje budżet pod głosowanie; nie powołanie rządu po 3 nie udanych próbach; podpisywanie ustaw, prawo ustawowego veta; zwraca się do trybunału konstytucyjnego z prośbą o rozstrzygnięcie zgodności przedstawionej mu ustawy zgodne z konstytucją, prawo wygłaszać w parlamencie, prawo inicjatywy ustawodawczej.

Kompetencje Prezydenta wobec rządu:

- udział prezydenta w formowaniu rządu,

- desygnowanie osoby premiera (powierzenie misji sformowania rządu osobie z partii, która odniosła spektakularne zwycięstwo); w przypadku tworzenia rządu koalicyjnego

- zwoływanie rady gabinetowej; w sprawach szczególnej wagi prezydent decyduje o zwołaniu rządu i przewodniczy mu, podczas tego posiedzenia dyskutowane są kwestie szczególnej wagi,

- na wniosek premiera powołuje cały gabinet,

- nie ma kompetencji obsady ministrów resortowych; te decyzje podejmuje premier

Prezydent nie ponosi odpowiedzialności politycznej, może wydawać opinie nt. polityki politycznej, rząd musi być w tej materii ostrożny ponieważ może tę odpowiedzialność ponieść.