Współczynnik zmienności - strona 4

Model kolektywny ryzyka - rozkład łącznych szkód

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Notatkę dodano: 10.05.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 184

opisującej wysokość pojedynczej szkody X. Wyznaczyć i zinterpretować wartość oczekiwaną i wariancję liczby wypadków ( , ) Obliczyć i zinterpretować wartość oczekiwaną łącznej szkody. Obliczyć i zinterpretować odchylenie standardowe łącznej szkody oraz współczynnik zmienności łącznej szkody Aproksymując...

Ubezpieczenia na życie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Notatkę dodano: 10.05.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 131

oczekiwaną, wariancję, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności. Zad. 2. Na podstawie TTŻ2011 wyznaczyć tablice liczb komutacyjnych. Arkusz tak zaprojektować, aby można było uwzględnić różne techniczne stopy procentowe. II. Dożywotnie ubezpieczenie na wypadek śmierci dla osoby x-letniej...

Wykłady, ćwiczenia, testy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Tomasz Gosztyła
 • Statystyka opisowa
Notatkę dodano: 23.05.2012
Pobrań: 30
Wyświetleń: 460

, hipoteza alternatywna, rozkład dwumianowy, rozkład Pearsona, suma odchyleń wartości, średnia arytmetyczna, średnia harmoniczna, średnia ruchoma, średnie tempo zmian, teoretyczne linie regresji, współczynnik zbieżności, współczynnik zmienności, zależność stochastyczna, rozkład prawdopodobieństw, zmienna...

Statystyka - Kolokwium zaliczeniowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Notatkę dodano: 31.07.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 160

przeciętnego, wariancji - pierwszą lub drugą metodą, oraz odchylenia standardowego, obliczenie klasycznych współczynników zmienności, interpretacja klasycznych bezwzględnych miar zmienności. Pozycyjne miary ZMIENNOŚCI - a) dla szeregu punktowego, b) dla szeregu rozdzielczego - tzn. obliczenie rozstępu...

Wzory pierwsze kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Notatkę dodano: 30.01.2013
Pobrań: 10
Wyświetleń: 353

Średnia arytmetyczna: Mediana - wartość środkowa : Rozstęp: Odchylenie przeciętne: Wariancja - różnica między wartościami a średnią (przeciętnie): Odchylenie standardowe: Współczynnik zmienności - ile % średniej stanowi odchylenie standardowe lub : Wskaźnik asymetrii: Współczynnik asymetrii...

Statystyka interpretacja wzorów

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Statystyka
Notatkę dodano: 21.03.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 87

większym tym zbiorowość bardziej zroznicowana Współczynnik zmienności(Vsq)-jeśli duze to badana zbiorowości jest niejednorodna,jeśli <10% zróżnicowanie nie istotne Miara koncentracji(K)-im wieksza tym bardziej wartości zmiennej koncentruje się wokół sredniej +,- Współczynnik ekscesu(K')-K=0-rozklad...

Wydobycie węgla

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Wencel
 • Ekonometria
Notatkę dodano: 01.05.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 71

(przekraczającą 10- 15%). W tym celu wyznaczam współczynnik zmienności. gdzie V- współczynnik zmienności S- odchylenie standardowe X - średnia arytmetyczna Jak wynika ze wzoru przed obliczeniem współczynnika zmienności należy obliczyć odchylenie standardowe i średnią arytmetyczną. = S x1= = 1067,12 S x2...

Karta wzorów - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Anna Sroczyńska-Baron
 • Ekonometria
Notatkę dodano: 15.05.2013
Pobrań: 14
Wyświetleń: 257

„Karta wzorów” - współczynnik korelacji liniowej Pearsona - średnia arytmetyczna - odchylenie standardowe - indywidualny wskaźnik pewności - integralny wskaźnik pewności - liczba kombinacji - odchylenie standardowe reszt - standardowy błąd szacunku - współczynnik zmienności losowej - współczynnik...

Różnica między celami inwestycji rzeczowych a celami inwestycji finans...

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Notatkę dodano: 28.05.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 66

ryzyka przy założonej minimalizacji ryzyka. Do oszacowania wyżej wymienionej wartości stosuje się współczynniki zmienności, które pozwalają oszacować wielkość ryzyka przypadającą na 1% stopy zysku danej lokaty finansowej. Przyjmuje się, że portfel inwestycji finansowych powinien być w gruncie rzeczy...

Statystyka - pytanie 18

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Notatkę dodano: 31.07.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 156

, średnią harmoniczną, średnią kwadratową, medianę, kwantyl i modę. · miary zmienności/zróżnicowana (miary „rozproszenia” albo dyspersji) - informują o zróżnicowaniu badanej populacji. · Zaliczmy do niej: odchylenie standardowe, wariancję, średnie odchylenie bezwzględne, współczynnik zmienności, rozstęp...