Współczynnik zmienności - strona 4

Model kolektywny ryzyka - rozkład łącznych szkód

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1729

opisującej wysokość pojedynczej szkody X. Wyznaczyć i zinterpretować wartość oczekiwaną i wariancję liczby wypadków ( , ) Obliczyć i zinterpretować wartość oczekiwaną łącznej szkody. Obliczyć i zinterpretować odchylenie standardowe łącznej szkody oraz współczynnik zmienności łącznej szkody Aproksymując...

Ubezpieczenia na życie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1288

oczekiwaną, wariancję, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności. Zad. 2. Na podstawie TTŻ2011 wyznaczyć tablice liczb komutacyjnych. Arkusz tak zaprojektować, aby można było uwzględnić różne techniczne stopy procentowe. II. Dożywotnie ubezpieczenie na wypadek śmierci dla osoby x-letniej...

Statystyka - Kolokwium zaliczeniowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1386

przeciętnego, wariancji - pierwszą lub drugą metodą, oraz odchylenia standardowego, obliczenie klasycznych współczynników zmienności, interpretacja klasycznych bezwzględnych miar zmienności. Pozycyjne miary ZMIENNOŚCI - a) dla szeregu punktowego, b) dla szeregu rozdzielczego - tzn. obliczenie rozstępu...

Wzory pierwsze kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2940

Średnia arytmetyczna: Mediana - wartość środkowa : Rozstęp: Odchylenie przeciętne: Wariancja - różnica między wartościami a średnią (przeciętnie): Odchylenie standardowe: Współczynnik zmienności - ile % średniej stanowi odchylenie standardowe lub : Wskaźnik asymetrii: Współczynnik asymetrii...

Statystyka interpretacja wzorów

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Statystyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 777

większym tym zbiorowość bardziej zroznicowana Współczynnik zmienności(Vsq)-jeśli duze to badana zbiorowości jest niejednorodna,jeśli

Statystyka - pytanie 18

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1386

, średnią harmoniczną, średnią kwadratową, medianę, kwantyl i modę. · miary zmienności/zróżnicowana (miary „rozproszenia” albo dyspersji) - informują o zróżnicowaniu badanej populacji. · Zaliczmy do niej: odchylenie standardowe, wariancję, średnie odchylenie bezwzględne, współczynnik zmienności, rozstęp...

Karta wzorów - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Anna Sroczyńska-Baron
 • Ekonometria
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2226

„Karta wzorów” - współczynnik korelacji liniowej Pearsona - średnia arytmetyczna - odchylenie standardowe - indywidualny wskaźnik pewności - integralny wskaźnik pewności - liczba kombinacji - odchylenie standardowe reszt - standardowy błąd szacunku - współczynnik zmienności losowej - współczynnik...

Różnica między celami inwestycji rzeczowych a celami inwestycji finans...

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

ryzyka przy założonej minimalizacji ryzyka. Do oszacowania wyżej wymienionej wartości stosuje się współczynniki zmienności, które pozwalają oszacować wielkość ryzyka przypadającą na 1% stopy zysku danej lokaty finansowej. Przyjmuje się, że portfel inwestycji finansowych powinien być w gruncie rzeczy...

Wydobycie węgla

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

(przekraczającą 10- 15%). W tym celu wyznaczam współczynnik zmienności. gdzie V- współczynnik zmienności S- odchylenie standardowe X - średnia arytmetyczna Jak wynika ze wzoru przed obliczeniem współczynnika zmienności należy obliczyć odchylenie standardowe i średnią arytmetyczną. = S x1= = 1067,12 S x2...

Indywidualny model ryzyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

wartość oczekiwaną wysokości wypłaty Z. Wyznaczyć i zinterpretować odchylenie standardowe i współczynnik zmienności wysokości wypłaty Zad 2. Przy ubezpieczeniu samochodu ubezpieczyciel pokrywa szkodę powyżej 1000 zł ale nie więcej niż 5000 zł. Jest to ubezpieczenie z udziałem własnym oraz górnym limitem...