Portfel inwestycyjny - strona 3

Skrypt z Zarządzania portfelem inwestycyjnym UG/WSB

 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Notatkę dodano: 02.12.2009
Pobrań: 57
Wyświetleń: 678

składający się z dwóch walorów Na portfel inwestycyjny składają się dostępne na rynku walory, różniące się płynnością, oczekiwanym dochodem i ryzykiem, które inwestor może uwzględnić w swoich decyzjach inwestycyjnych. Struktura portfela musi być dostosowana do potrzeb inwestora. Musi, zatem uwzględniać...

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym pytania na kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Janusz Żarnowski
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Notatkę dodano: 12.11.2012
Pobrań: 318
Wyświetleń: 2312

hiperboli c/ ma kształt paraboli d/ mówi, jakiej stopy zwrotu mo na oczekiwać z akcji danej firmy przy określonej wartości stopy zwrotu z portfela rynkowego e/ adna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawdziwa 4. O współczynniku beta mo na powiedzieć, e: a/ mierzy siłę reakcji stopy zwrotu z danej akcji...

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Grotowski egzamin testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Michał Grotowski
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Notatkę dodano: 29.05.2010
Pobrań: 64
Wyświetleń: 619

można oczekiwać z akcji danego pap. wart. d. określonej wartości stopy zwrotu z portfela rynkowego e. żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawdziwa 4. O współczynniku beta można powiedzieć ze: a. mierzy siłę reakcji stopy zwrotu z danej akcji na zmianę stopy ryzyka rynkowego b. mierzy siłę reakcji stopy...

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Grotowski, egzamin, testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Michał Grotowski
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Notatkę dodano: 29.05.2010
Pobrań: 30
Wyświetleń: 837

Które zdania są prawdziwe: #a) jezeli krotka sprzedaz jest dozwolona to zbior minimalnego ryzyka i zbior mozliwosci inwestycyjnych sa nieograniczone b) jezeli krotka sprzedaz jest dozwolona to zbior minimalnego ryzyka i zbior mozliwosci inwestycyjnych sa ograniczone c) jezeli krotka sprzedaz...

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Grotowski egzamin testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Michał Grotowski
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Notatkę dodano: 29.05.2010
Pobrań: 58
Wyświetleń: 819

inwestycyjnego wymaga zgody: KPWiG NBP KDPW wszystkich powyższych instytucji żadnej z powyższych instytucji W analizie fundamentalnej: podstawowe znaczenie mają przewidywania przyszłych zysków podejmuje się decyzje na podstawie kursów akcji poszukuje się akcji, które aktualnie odbiegają od ich rzeczywistej...

Portfele agresywne (akcyjne) na podstawie funduszy inwestycyjnych ak...

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Wencel
 • Portfel inwestycyjny
Notatkę dodano: 06.05.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 113

ryzyka. Stopa zwrotu informuje o relacji między zyskiem osiągniętym z inwestowania w dany papier wartościowy, a nakładami poniesionymi na jego zakup. Ryzyko jest drugim kryterium oceny portfela inwestycyjnego. Można wyróżnić trzy grupy miar tego ryzyka, są to miary zmienności, wrażliwości i zagrożenia....

Analiza dochodu i ryzyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr.A.Barembuch
 • Portfel inwestycyjny
Notatkę dodano: 06.05.2013
Pobrań: 37
Wyświetleń: 212

PORTFEL INWESTYCYJNY – ZADANIA TEMATYCZNIE - ADAM BAREMBRUCH [ 1 ] ANALIZA DOCHODU I RYZYKA ZADANIE 1. (J) Rozpatrzmy następującą inwestycję: zainwestowana kwota wynosiła 15.000 zł i dała w efekcie po 3 latach wartość końcową równą 21.000 zł. Oblicz: a) Prostą stopę zwrotu b) Efektywną stopę...

Ściąga opracowanie zagdanień

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Elżbieta Ostrowska
 • Portfel inwestycyjny
Notatkę dodano: 06.05.2013
Pobrań: 21
Wyświetleń: 268

Portfel 2-sk z 2 rodz akc=w cel ustal oczkiw doch z port inwe E(Rp) obl śr waż oczek doch z lokat tworz portf. Wagam są wlk udział poszcz aktyw w cał portf. E(Rp)=w1*E(R1)+w2*E(R2) E(R)=oczek ST zwr z akcji, W=udz akc w portf Min ryz portf [(σ22-σ1σ2ρ12)/(σ21+σ22-2σ1σ2ρ12)] i [(σ21-σ1σ2ρ12)/(σ21...

Fundusze zrównoważone

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Wencel
 • Portfel inwestycyjny
Notatkę dodano: 06.05.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 132

Notatka porusza między innymi zagdaneinia takie jak: zbiór instrumentów finansowych zbudowany zarówno z akcji, jak i z instrumentów inwestycyjnych charakterystycznych dla portfeli papierów dłużnych, czyli np. bonów skarbowych czy obligacji. Jest to portfel dla osób akceptujących umiarkowane ryzyko...

Portfele agresywne (akcyjne) na podstawie funduszy inwestycyjnych ak...

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Wencel
 • Portfel inwestycyjny
Notatkę dodano: 06.05.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 126

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Uprzywilejowane są one akcjami imiennymi. Uprzywilejowanie może dotyczyć zarówno praw majątkowych wynikających z akcji (dywidendy, udziału w podziale masy likwidacyjnej), jak i praw niemajątkowych (korporacyjnych – prawo głosu). Akcje imienne akc...