Ordynacja podatkowa - strona 7

Podatki - zagadnienia wstępne.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Notatkę dodano: 22.05.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 166

Ordynacji podatkowej Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Cechy podatku: Publicznoprawny charakter podatku, Nieodpłatność podatku, Przymus jego zapłaty...

Wzór-Zażalenie na postanowienie z wnioskiem o wstrzymanie wykonanalnoś...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Notatkę dodano: 27.05.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 71

§ l i art. 238 ordynacji podatkowej: 1. zaskarżam postanowienie Urzędu Skarbowego z 1.08.2000 r. o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego 2. wnoszę o wstrzymanie wykonania egzekucji wszczętej na podstawie decyzji US 123/00 z 1.08.2000 r. Uzasadnienie W zaskarżonym postanowieniu Urząd Skarbowy...

Opłata eksploatacyjna - omówienie

 • dr Zdzisław Gałaj
 • Ekonomika
Notatkę dodano: 08.08.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 70

Opłata eksploatacyjna- zobowiązanie o charakterze podatkowym typu centralno lokalne. Regulowana przez: 1.Ustawa Ordynacja Podatkowa 2.Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest koncesjonowane wydobycie kopalin, działalność związana z wydobywaniem kopalin bez...

Wykład - osoba trzecia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Notatkę dodano: 16.07.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 75

funkcję fiskalną u w ograniczonym zakresie funkcję stymulacyjną (prewencja ogólna i indywidualna). → główny dłużnik podatkowy nie jest w stanie zapłacić i szuka kogoś kto zapłaci za niego + uzasadnienie dlaczego taka sytuacja ma miejsce Ordynacja podatkowa (dział III rozdział 15) tworzy zamknięty katalog...

Opłata eksploatacyjna - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Zdzisław Gałaj
 • Ekonomika
Notatkę dodano: 12.08.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 76

Opłata eksploatacyjna- zobowiązanie o charakterze podatkowym typu centralno lokalne. Regulowana przez: 1.Ustawa Ordynacja Podatkowa 2.Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest koncesjonowane wydobycie kopalin, działalność związana z wydobywaniem kopalin bez...

Opłata prolongacyjna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Notatkę dodano: 26.08.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 65

, ustala w niej opłatę prolongacyjną. Nie zawsze organ taką opłatę może ustalić/pobrać. Kiedy gminne organy podatkowe mogą żądać uiszczenia opłaty prolongacyjnej? Art. 57 § 7 op. Gminne organy podatkowe mogą żądać uiszczenia opłaty prolongacyjnej o ile : @ takową wprowadzą, na mocy przepisów ordynacji...

Orzekanie o nadpłacie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Notatkę dodano: 26.08.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 91

. Tryb orzekania o nadpłacie (decyzje określające nadpłatę i stwierdzające nadpłatę, tzw. bezdecyzyjny zwrot nadpłaty). Art. 74-75 op. Ordynacja podatkowa przewiduje, iż zwrot nadpłaty może nastąpić w rezultacie określenia nadpłaty przez organ podatkowy w wyniku postępowania prowadzonego z urzędu...

KPA- zasady obowiązywania, postępowanie ogólne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Lidia Klat-Wertelecka
 • Postępowanie administracyjne
Notatkę dodano: 24.04.2014
Pobrań:
Wyświetleń:

, art. 6-16 kpa]. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym...

Typowe postępowanie podatkowe i tryb odwołań od decyzji podatkowych or...

Notatkę dodano: 01.02.2009
Pobrań: 3
Wyświetleń: 242

albo na wniosek stron. Ordynacja podatkowa reguluje wyraźnie datę i formę wszczęcia postępowania. Wszczęcie postępowania z urzędu następuje w formie postanowienia z dniem doręczenia stronie. Nie przysługuje na nie zażalenie. Można je zaskarżyć w decyzji kończącej postępowanie w danej instancji. Wszczęcie...

Przesłanki postepowania zabezpieczającego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Notatkę dodano: 12.05.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 75

egzekucji przepisy odrębne zezwalają na takie zabezpieczenie (np. Ordynacja podatkowa, Prawo celne) 5. Podmioty - biorą udział te same podmioty, które uczestniczą w postępowaniu egzekucyjnym -zabezpieczenia dokonuje organ egzekucyjny -egzekutor - wykonuje czynności zabezpieczające o charakterze wykonawczym...