Cytozyna - strona 8

Genetyka - regulacja ekspresji genów

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. dr hab. Maria Wędzony
 • Genetyka
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4214

mechanizm modyfikowania mRNA w cytoplazmie przed rozpoczęciem translacji? Redagowanie RNA stwierdzono u wielu organizmów w mitochondriach i chloroplastach. W mitochondriach roślin obserwuje się podmienianie cytozyny na uracyl. W ten sposób zmieniane są niektóre kodony, a nie jest zmieniana sekwencja zapisu...

Egzamin biomedyka

 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
 • dr Zdzisław Holendzki
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3010

tłuszczy zwierzęcych, alkoholu, wszelkiego rodzaju używek, palenia papierosów 2. A./Budowa i znaczenie D.N.A w procesie dziedziczności Zbudowana z tak znanych nukleotydów, w skład których wchodzą zasady pirymidynowe: cytozyna i tymina. I zasady purynowe: adenina i guanina. W skład DNA wchodzą...

Kalat sterowanie ruchem, asymetria funkcjonowania mózgu

 • prof. dr hab. Ryszard Przewłocki
 • Psychologia neurobiologiczna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1596

ryzyko wystąpienia choroby Huntingtona. Im więcej powtórzeń sekwencji CAG (cytozyna, adenina, guanina) w genie, tym wcześniej mogą się pojawić pierwsze objawy choroby. Co powoduje Huntingtona? Mutacja powoduję zmianę struktury białka „huntingtyna”- wpływa na wiele aspektów aktywności neuronalnej. Roz...

Biochemia - pojęcia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 6167

fitolu. Nukleozyd + nukleotyd, cytozyna. tRNA- budowa i funkcja. Budowa polisomu. Konformacja DNA - przestrzenna. Transkrypcja i translacja. Dowolna ketoza w 3 formach. Budowa chemiczna laktozy i celobiozy. Budowa chemiczna glikogenu. Które cukry należą do homoglikanów i heteroglikanów. Występowanie...

Biochemia - wykłady (wstępne zagadnienia, kod genetyczny, katalizowani...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

są symbolami alfa, beta, gamma. Reszta fosforanowa oznaczona symbolem alfa bezpośrednio łączy się z …….. 5 Zasada azotowa ● jednopierścieniowe (pirymidyna) – cytozyna, tymina ● dwupierścieniowe (puryna) – adenina, guanina ● zasada azotowa połączona jest z resztą cukrową wiązaniem beta – N – glikozydowym...

Zagadnienia na egzamin z podstaw genetyki

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1645

PODSTAWY GENETYKI – zagadnienia na egzamin 1) Ważniejsze osiągnięcia dla rozwoju genetyki  Teoria ewolucji Darwina – organizmy nie są statyczne i podlegają zmienności  Teoria komórkowa Schleigena i Schwanna – ciała wszystkich organizmów są zbudowane z komórek podlegających podziałom  1931 – pier...

Biochemia - materiały

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Biochemia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3122

cząsteczkowych więc jako związki energodajne -urydynotrifosforau UTP zawiera zamiast adeniny uracyl -cytydynotrójfosforan CTP zwiera cytozynę -guanozynotrifosforan GTP zawiera guaninę wymienione nukleozydotrifosforany pozostają ze sobą w równowadze tzn. mogą międzysobą przenosić trzecią resztę fosforanową bez...

Transkrypcja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 868

komplementarności zasad czyli tworzenia komplementarnych par przez adeninę i uracyl oraz guaninę i cytozynę, a zatem odpowiednie nukleotydy matrycy tworzą pary komplementarne z nowotworzącym się RNA. Wiązania wodorowe powstają między odpowiednimi zasadami w łańcuchu deoksyrybonukleotydowym czyli matrycą a nowym...

Pojęcia na egzamin, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Bernadetta Kotwica
 • Mikrobiologia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1351

grupą organiczną. Bardzo częstą formą dezaminacji jest przekształcenie grupy aminowej do ketonowej w cyklicznych związkach organicznych. Przykładem może być dezaminacja cytozyny, w wyniku której powstaje uracyl. W środowisku naturalnym, dezaminacja aminokwasów jest pierwszym procesem ich degradacji...

Mechanizmy rozpoznawania drobnoustrojw

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Immunologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 952

cząsteczkami PAMP, są one typowe dla całych grup drobnoustrojów (np. LPS składnik ściany komórkowej bakterii G(-), kwas tejchojowy składnik ściany komórkowej bakterii G(+)) - mannany są z kolei uniwersalnym składnikiem otoczek drożdży - większość bakterii ma DNA zawierające nieliczne metylowane cytozyny...