Inflacja - Stopa inflacji

Notatkę dodano: 06.05.2013,
Pobrań: 2,
Wyświetleń: 125
Podgląd dokumentu

Inflacja   - trwały wzrost ogólnego poziomu cen, przy uwzględnieniu zmiany jakości towarów w danym okresie, wysoka inflacja ma charakter z natury negatywny, ale pewien niewielki wzrost ma dwojaki skutek: i negatywny i pozytywny Negatywne   : wywoływanie niewłaściwej alokacji zasobów zmniejszającej produktywności i wzrost gospodarczy, niewłaściwa redystrybucja dochodów Pozytywne   : premia inflacyjna (rekompensata wzrostu cen) Skoro ktoś traci, to również ktoś zyskuje.   Procesy Inflacyjne   są nieodłączną cecha wszystkich systemów gospodarczych. W dużym okresie nie można tego czynnika wyeliminować z życia gospodarczego, bez względu na skalę środków do tego zastosowanych. Szczególnym zainteresowaniem makroekonomistów jest problem określenia optymalnej wielkości tempa wzrostu poziomu cen, czyli tzw. Stopy inflacji   3 główne teorie inflacji :   Teoria monetarystyczna - wiąże inflację z wielkością podaży pieniądza, wzrost ilości pieniądz, będącego w obiegu jest najważniejszym ( a według skrajnych monetarystów, jedynym) czynnikiem decydującym o uruchomieniu i rozwoju procesów inflacyjnych Zgodnie z równaniem obiegu pieniężnego : M(zasoby pieniądza w obiegu) x V(prędkość obiegu pieniądza) = P(poziom cen) x Q(poziom produkcji krajowej )   Teoria kosztowa - akcentuje wpływ rosnących kosztów produkcji na tendencję do wzrostu ogólnego poziomu cen. Tendencja do zwiększania kosztów wytwarzania może wynikać z różnych przyczyn, np. wzrostu płac, wzrostu cen narzuconych przez monopole, wzrostu cen importowanych surowców i materiałów niezbędnych do produkcji. Zatem przyczyny inflacji sa związane ze zmianami w podaży głównych czynników produkcji.   Teoria dochodowa - przyczynę inflacji upatruje się w walce poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych o najkorzystniejszych dla siebie podział wytworzonego dochodu narodowego Zwiększone dochody ( zyski, płace, świadczenia socjalne, wydatki budżetowe ) są większe od poziomu dochodu narodowego i są bezpośrednią przyczyną wzrostu cen .   3 rodzaje inflacji :   Popytowa   - występuje wówczas, gdy nabywcy są w stanie kupić więcej dóbr i usług, niż jest w stanie wytworzyć gospodarka, czyli gdy przyrost ilości pieniędzy w obiegu jest szybszy od przyrostu masy towarowej   Podażowa   - pojawia się gdy występują zmiany w podaży jednego lub kilku czynników podażowych; w związku z tym, że źródła zmian podaży są zmiany kosztów wytwarzania, inflacja podażowa jest nazywana "pchaną przez koszty"   Strukturalna   - wtedy, gdy producenci nie mogą szybko zmienić struktury produkcji, w odpowiedzi na pojawiające się zmiany w strukturze gospodarki ( zmiany technologii )