Gospodarka finansowa NBP-opracowanie

Notatkę dodano: 04.06.2013,
Pobrań: 2,
Wyświetleń: 122
Podgląd dokumentu

Gospodarka finansowa NBP Funduszami własnymi NBP są fundusz statutowy i fundusz rezerwowy. Fundusz statutowy NBP wynosi 1,5 miliarda złotych. Fundusz rezerwowy jest tworzony z odpisów z zysku NBP, w wysokości 5% rocznego zysku, dokonywanych w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego NBP, aż do osiągnięcia przez ten fundusz równowartości funduszu statutowego.
Fundusz rezerwowy może być przeznaczony wyłącznie na pokrycie strat bilansowych NBP.
NBP prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego.
NBP tworzy rezerwę na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych. Zasady tworzenia i rozwiązywania tej rezerwy określa Rada.
Zasady rachunkowości NBP powinny odpowiadać standardom stosowanym w Europejskim Systemie Banków Centralnych.
Roczne sprawozdanie finansowe NBP składa się z:
  1)  bilansu;
  2)  rachunku zysków i strat;
  3)  informacji dodatkowej.
Rokiem sprawozdawczym (obrotowym) NBP jest rok kalendarzowy.