Formy ochrony obszarowej

Notatkę dodano: 10.06.2013,
Wyświetleń: 131
Podgląd dokumentu

Formy ochrony obszarowej Park Narodowy Tworzony dla obszaru, który: Wyróżnia się szczególnymi wartościami Ma powierzchnię min. 1000ha Na jego terenie ochronie podlega całość przyrody i walory krajobrazowe Utworzenie, zmiana granic i likwidacja - rozporządzenie RM Potrzebna: zgoda organów uchwałodawczych j.s.t. opinia zainteresowanych organizacji pozarządowych (termin 30 dni + domniemanie zgody) likwidacja (zmniejszenie) tylko w razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i kulturowych PN ma prawo pierwokupu nieruchomości w jego granicach na rzecz państwa Obligatoryjna otulina (w jej granicach min. środowiska może utworzyć strefę ochronną zwierząt łownych) PN jest jednostką budżetową Dyrektor PN Powoływany (na 5 lat) i odwoływany min. wł. ds. środowiska Zadania Dyrektora PN: Sprawowanie zarządu PN Cywilnoprawna reprezentacja SP (w zakresie mienia pozostającego w trwałym zarządzie PN) Realizacja ustaleń planu ochrony Wydawanie zarządzeń określających sposoby korzystania z obszarów PN w celach turystycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających „w górach na terenie parku narodowego” Wykonywanie niektórych zadań i kompetencji przysługujących organom administracji leśnej Statut PN ustala minister właściwy ds. środowiska, w drodze zarządzenia Służba Parków Narodowych - zadania: Ochrona przyrody Badania naukowe i działalność edukacyjna Ochrona mienia parku Zwalczanie przestępstw i wykroczeń Straż Parku Narodowego (jest częścią Służby Parku Narodowego) Zadaniem - ochrona mienia i zwalczanie przestępstw Ma uprawnienia policyjne Kontroluje wnoszenie opłat za wstęp Mają prawo nakładania mandatów Opłaty za wstęp Do całego parku lub niektórych jego części Wykaz w aktach wykonawczych Wysokość opłaty ustala dyrektor parku (w ramach maksimum ustawowego - 6zł + waloryzacja) Zwolnienie z opłat: Dzieci do 7 lat Prowadząc badania naukowe za zgodą dyrektora Uczniowie szkół i studenci mający zajęcia dydaktyczne w parku za zgoda dyrektora Mieszkańcy gmin w granicach parku i sąsiednich Osób udających się do wyznaczonych plaż Osób udających się do miejsc kultu religijnego 15% opłat kwartalnych na rzecz działających na terenie parku GOPR lub TOPR Rezerwat przyrody dla obszarów zachowanych w stanie naturalnym lub mało zmienionym