Finanse publiczne - wykład

Notatkę dodano: 21.01.2013,
Pobrań: 12,
Wyświetleń: 237
Podgląd dokumentuPodstawy prawne sektora publliicznego
• Konstytucja
• Regulacje unijne dotyczace dopuszczalnego
poziomu deficytu i długu publicznego zapisane w
Traktacie Ustanawiajacym Wspólnote Europejska
• Ustawa o finansach publicznych
• Coroczne ustawy budzetowe
• Coroczne uchwały budzetowe samorzadów
• Inne ustawy np. podatkowe
• Akty wykonawcze

Funkcje finansów publicznych –
funkcja redystrybucyjna
Funkcja redystrybucyjna – zwiazana jest z ponownym
rozdysponowaniem zgromadzonych zasobów pienieznych.
Wyróznia sie dwa rodzaje redystrybucji:
• budzetowa, nieekwiwalentna – zwiazana jest realizacja
róznego typu obciazen na rzecz sektora finansów publicznych
(podatków dochodowych, majatkowych, opłat, składek) – tzw.
redystrybucja w znaczeniu waskim.
• pozabudzetowa, uczestnicza w niej przede wszystkim podmioty
sfery realnej i finansowej, a przedmiotem sa wyłacznie róznego
rodzaju przepływy pieniezne w zwiazku z operacjami
finansowymi (zasilenie przedsiebiorstwa kredytem bankowym,
spłata odsetek od kredytów, wypłata odszkodowania
ubezpieczonemu).

Podmioty sektora finansów publicznych
Sektor finansów publicznych tworza:
1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rzadowej, organy kontroli
panstwowej i ochrony prawa oraz sady i trybunały;
2) jednostki samorzadu terytorialnego oraz ich zwiazki;
3) jednostki budzetowe;
4) samorzadowe zakłady budzetowe;
5) agencje wykonawcze;
6) instytucje gospodarki budzetowej;

Sektor finansów publicznych
Podstawy prawne sektora publicznego
• Konstytucja
• Regulacje unijne dotyczące dopuszczalnego 
poziomu deficytu i długu publicznego zapisane w Traktacie Ustanawiającym Wspólnotę Europejską
• Ustawa o finansach publicznych
• Coroczne ustawy budżetowe• Coroczne uchwały budżetowe samorządów• Inne ustawy np. podatkowe
• Akty wykonawcze
1Ustawa o finansach publicznychUstawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, nr 157, poz. 2140) określa:

zakres i zasady działania oraz organizację jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych; 

zakres i zasady działania agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych; 

zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki 
finansowej; 

zasady i tryb kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem; 

zasady zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i 
sanacyjne; 

zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;

zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego; 

zasady i tryb sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym; 

zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 

szczególne zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujące w sektorze 
finansów publicznych; 

zasady gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;

zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu 
wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
Finanse publiczne - definicjeFinanse publiczne (definicja ustawowa) obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem, w szczególności:
1) g