Finanse publiczne - wykład

Notatkę dodano: 21.01.2013,
Pobrań: 11,
Wyświetleń: 237
Podgląd dokumentu

Podstawy prawne sektora publliicznego

• Konstytucja

• Regulacje unijne dotyczace dopuszczalnego

poziomu deficytu i długu publicznego zapisane w

Traktacie Ustanawiajacym Wspólnote Europejska

• Ustawa o finansach publicznych

• Coroczne ustawy budzetowe

• Coroczne uchwały budzetowe samorzadów

• Inne ustawy np. podatkowe

• Akty wykonawcze

Funkcje finansów publicznych –

funkcja redystrybucyjna

Funkcja redystrybucyjna – zwiazana jest z ponownym

rozdysponowaniem zgromadzonych zasobów pienieznych.

Wyróznia sie dwa rodzaje redystrybucji:

• budzetowa, nieekwiwalentna – zwiazana jest realizacja

róznego typu obciazen na rzecz sektora finansów publicznych

(podatków dochodowych, majatkowych, opłat, składek) – tzw.

redystrybucja w znaczeniu waskim.

• pozabudzetowa, uczestnicza w niej przede wszystkim podmioty

sfery realnej i finansowej, a przedmiotem sa wyłacznie róznego

rodzaju przepływy pieniezne w zwiazku z operacjami

finansowymi (zasilenie przedsiebiorstwa kredytem bankowym,

spłata odsetek od kredytów, wypłata odszkodowania

ubezpieczonemu).

Podmioty sektora finansów publicznych

Sektor finansów publicznych tworza:

1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rzadowej, organy kontroli

panstwowej i ochrony prawa oraz sady i trybunały;

2) jednostki samorzadu terytorialnego oraz ich zwiazki;

3) jednostki budzetowe;

4) samorzadowe zakłady budzetowe;

5) agencje wykonawcze;

6) instytucje gospodarki budzetowej;

Sektor finansów publicznych

Podstawy prawne sektora publicznego

• Konstytucja

• Regulacje unijne dotyczące dopuszczalnego 

poziomu deficytu i długu publicznego zapisane w Traktacie Ustanawiającym Wspólnotę Europejską

• Ustawa o finansach publicznych

• Coroczne ustawy budżetowe• Coroczne uchwały budżetowe samorządów• Inne ustawy np. podatkowe

• Akty wykonawcze

1Ustawa o finansach publicznychUstawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, nr 157, poz. 2140) określa:

zakres i zasady działania oraz organizację jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych; 

zakres i zasady działania agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych; 

zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki 

finansowej; 

zasady i tryb kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem; 

zasady zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i 

sanacyjne; 

zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;

zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego; 

zasady i tryb sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym; 

zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 

szczególne zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujące w sektorze 

finansów publicznych; 

zasady gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;

zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu 

wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Finanse publiczne - definicjeFinanse publiczne (definicja ustawowa) obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem, w szczególności:

1) g