ECDL moduł 2

Notatkę dodano: 20.03.2013,
Pobrań: 2,
Wyświetleń: 234
Podgląd dokumentu

Moduł 2 - Użytkowanie komputerów Wprowadzenie Kandydaci przystępujący do testu muszą posiadać Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych (EKUK). Po zaliczeniu testu, egzaminator stawia pieczęć i podpis w karcie, a wynik egzaminu w formie protokołu przesyła do Polskiego Biura ECDL. Zestaw testów EQTB (European Question and Test Base) z modułu 2 zawiera 10 testów. Każdy z testów wymaga odpowiedzi na pytania dotyczące obsługi komputera, utworzenia struktury folderów (katalogów) i wykonania czynności związanych z operacjami na plikach i folderach. Każdy z testów zawiera 24 zadania.

Test Test jest losowo przydzielany każdemu ze zdających. Numer testu dla każdego zdającego musi być odnotowany w protokole. Jeśli wynik egzaminu jest negatywny, w czasie ponownego egzaminu, zdający nie powinien otrzymać powtórnie tego samego testu.

Egzaminator nie może opuszczać sali w czasie trwania egzaminu, aby zapewnić prawidłowość przebiegu egzaminu i samodzielną pracę kandydatów.

Każdy ze zdających zapisuje wyniki pracy na dyskietce oznaczonej swoim imieniem i nazwiskiem oraz własnym numerem EKUK lub na wskazanym przez egzaminatora dysku. Po zakończeniu egzaminu, wszystkie arkusze testowe z zadaniami i dyskietki muszą zostać zwrócone egzaminatorowi. Ponadto wszystkie materiały i dokumentacja egzaminu muszą być przechowywane w bezpieczny sposób. Przed przystąpieniem do egzaminu, egzaminator zobowiązany jest sprawdzić tożsamość kandydatów i przekazać im następujące informacje:

Żaden arkusz testowy czy dyskietka nie mogą zostać wyniesione z sali egzaminacyjnej po zakończeniu testu lub w czasie jego trwania.

Przed wyjściem z sali, każdy zdający musi oddać wszystkie materiały (arkusz testowy, dyskietka) egzaminatorowi.

W czasie egzaminu zdający może używać tylko dyskietek lub ostemplowanych arkuszy testowych otrzymanych od egzaminatora. W czasie egzaminu nie wolno korzystać z żadnych podręczników, notatek i innych pomocy.

W czasie trwania egzaminu zabronione jest porozumiewanie się zdających między sobą lub z egzaminatorem. Zdający nie może samowolnie wychodzić z sali w czasie trwania egzaminu. Czas trwania egzaminu - 45 minut.

W przypadku naruszenia powyższych zasad przez zdającego, egzamin musi być przerwany i uznany za niezdany . Zasady oceny testu Każdy test zawiera 24 zadania, za które można otrzymać 32 punkty. Końcowy wynik testu oparty jest na ocenie wykonania zadań związanych z użytkowaniem komputera, zarządzaniem plikami i folderami (katalogami) i ocenie odpowiedzi na pytania testowe. Aby zaliczyć test, kandydat musi uzyskać 24 punkty na 32 możliwe. Kryteria oceny odpowiedzi muszą być jednakowe dla wszystkich zdających. Drobne pomyłki, takie jak błędy literowe lub ortograficzne nie powinny wpływać negatywnie na wynik testu.