Dziedziczenie wieloczynnikowe w genetyce

Notatkę dodano: 17.04.2013,
Pobrań: 17,
Wyświetleń: 591
Podgląd dokumentu


Dziedziczenie wieloczynnikowe  Cechy poligenowe ilościowe i  jakościowe oraz ich zmienność w  populacji  Cechy o wartości progowej  Wskaźnik odziedziczalności cechy  Wykorzystanie wartości wskaźnika  odziedziczalności  Znaczenie wielkości wskaźnika inbredu  dla wystąpienia schorzenia  wieloczynnikowego  Depresja inbredowa  Heterozja Dziedziczenie wieloczynnikowe Ubarwienie skóry przy założeniu, że odpowiadają za jej barwę  jedno, dwa lub trzy niezależne loci, każde po  2 allele. Najwięcej  w F2  jest osób o trzech  cechach  dominujących – 20/64, następnie osób o dwóch  cechach  dominujących  – po 15/64,  najmniej jest  osób   całkowicie  homozygotycz nych: po 1/64 F2  to pokolenie klasycznie mendlowskie: P x P = F1 F1 x F1 = F2 F2 F2 – jedna para alleli, w zależności od tego, czy  jest to zea czy pisum, są 2 albo 3 fenotypy F2 -najwięcej jest osób o  obu cechach dominu- jących: 6/16 Im więcej genów bierze udział w  determinacji cechy,tym bardziej wykres  podobny jest do krzywej Gaussa F2 – dwie pary  alleli, może  pow- stad  5 fenotypów jeden, dwa oraz trzy  loci, każde z dwoma allelami Aa Aa AA aa Charakterystyka cech mono, i poligenowych o  rozkładzie skokowym Te cechy wieloczynnikowe, które można zmierzyć (wzrost człowieka,  iloraz inteligencji, wysokość w kłębie, masa ciała, wydajność mleka,  ciśnienie tętnicze, stężenie cholesterolu we krwi, płodność, plenność,  liczba uderzeń serca (tętno), mięsność, nieśność, dzielność wyścigowa  koni, nazywane są cechami ilościowymi i najczęściej wykazują  zmienność ciągła w populacji (czyli rozkład normalny zgodny z krzywą  Gaussa) Cechy jakościowe, zarówno monogenowe jak i poligenowe, wykazują  zmienność nieciągła, zwaną także skokową. Przykładem cechy  monogenowej jakościowej jest achondroplazja; zwana karłowatością  nieproporcjonalną; jej rozkład zmienności klasyfikuje tylko dwa  fenotypy. Istnieją osobniki zdrowe lub z achondroplazją. Gen niosący  schorzenie ma charakter dominujący, a większość nowych przypadków  ma charakter mutacji  de novo. Przykładem cechy poligenowej o skokowym, nieciągłym rozkładzie  zmienności, są cechy o uwarunkowaniu wielogenowym,  często także  wieloczynnikowym (czyli zależne od środowiska). Cechy te   determinowane są przez zbiór genów nieallelicznych, w obrębie  którego znajduje się szczególny gen o dużym efekcie, zwany także  genem głównym. Jest to gen mający znacznie większy wpływ na  fenotyp danej cechy, niż inne geny warunkujące tę cechę. Karłowatośd nieproporcjonalna,