DEMOGRAFIA - zjawiska statystyczne związane z demografią

Notatkę dodano: 28.12.2011,
Pobrań: 28,
Wyświetleń: 930
Podgląd dokumentu

Dotyczy w szczególności zjawisk statystycznych związanych z demografią. Notatka pochodzi z uczelni: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Notatka obszernie opisuje podstawowe pojęcia związane z demografią. Notatka na pewno przyda się osobom zdającym przedmiot demografia, ale może być również bardzo ciekawym materiałem edukacyjnym dotyczącym liczby ludności na świecie. Znajdziemy w niej następujące zagadnienia:

1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DEMOGRAFII.

2. ŹRÓDŁA DANYCH DEMOGRAFICZNYCH.

3. SPISY LUDNOŚCI / WARUNKI, ZASADY, CECHY SPISU/

4. ZASADY BUDOWY I INTERPRETACJI PODST. WSKAŹNIKÓW DEM.

5. ANALIZA KOHORTOWA I SIATKA DEMOGRAFICZNA

6. WITALIZM DEMOGRAFICZNY A TEORIA LUDNOŚCIOWA SOCJALIZMU

7. TEORIA MALTHUSA, MALTUZJANIZM, NEOMALTUZJANIZM

8. TEORIA TRANSFORMACJI DEMOGRAFICZNEJ.

9. ETAPY ROZWOJU LUDNOŚCI ŚWIATA.

10. EKSPLOZJA DEMOGRA-FICZNA/geneza i charakterystyka zjawiska/

11. DROGI WALKI Z EKSPLOZJĄ DEMOGRAFICZNĄ.

12. DEMOGRAFICZNE STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTW

13. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY LUDNOŚCI WG PŁCI

14. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY LUDNOŚCI WG WIEKU

15. STRUKTURA SPOŁECZNO-ZAWODOWA LUDNOŚCI POLSKI.

16. ZMIANY W PROCESIE ZAWIERANIA MAŁŻEŃSTW W POLSCE 1975- 2005

17. KSZTAŁTOWANIE ROZRODCZOŚCI W POLSCE / RODNOŚĆ A PŁODNOŚĆ/

18. DZIETNOŚĆ I POSTAWY PROKREACYJNE

19. ANALIZA NATĘŻENIA UMIERALNOŚCI W POLSCE

20. ZMIANY W NATĘŻENIU UMIERALNOŚCI NIEMOWLĄT W POLSCE

21. GŁÓWNE PRZYCZYNY ZGONÓW

22. CHARAKTERYSTYKA RUCHÓW MIGRACYJNYCH W POLSCE

23. SYNTETYCZNE MIARY REPRODUCKJI LUDNOŚCI

24. POJĘCIE, RODZAJE I FUNKCJE PROGNOZ DEMOGRAFICZNYCH

25. ETAPY OPRACOWYWANIA PROGNOZ DEMOGRAFICZNYCH.

26. PROJEKCJE ROZWOJU LICZBY LUDNOŚCI ŚWIATA.

27. POLSKIE PROGNOZY DEMOGRAFICZNE

 

1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DEMOGRAFII.

 

Demografia- nauka o prawidłowościach rozwoju ludności w konkretnych warunkach gospodarczych i społecznych badanego terytorium.

(Achilles Guillard `Demografia' 1855 r.)

 

Cel- charakteryzowanie ludzi poprzez struktury i ich zmiany w określonym czasie, na określonym terytorium

 

Przedmiot- opis ludności:

        liczba ludności

        rozmieszczenie ludności

        struktury ludności (wg płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego, społeczno- zawodowa)

        ruch naturalny ludności (liczba urodzeń, zgonów i małżeństw)

        ruch wędrówkowy (migracje zewn. i wewn.)

 

2. ŹRÓDŁA DANYCH DEMOGRAFICZNYCH.

 

        statystyka- dostarcza danych liczbowych niezbędnych do badań demograficznych

        powszechne spisy ludności

        ewidencja bieżąca         specjalne badania ankietowe

 

3. SPISY LUDNOŚCI / WARUNKI, ZASADY, CECHY SPISU/

 

Spis ludności- to pełne badanie statystyczne ustalające stan liczebny i strukturę ludności według określonych cech w określony m momencie czasu, na określonym terytorium w drodze indywidualnego uzyskania informacji o wszystkich jednostkach podlegających badaniu. Celem jest ustalenie liczby ludności, struktur i rozmieszczenia przestrzennego ludności w określonej jednostce terytorialnej i ściśle określonym momencie

 

Zasady spisu powszechnego:

        anonimowość

        bezpośredniość

        centralizacja

        imienność

        jednoczesność

        powszechność

        regularność

        statystyczne ujęcie wyników

 

Warunki dobrze przeprowadzonego spisu:

        określenie badanej zbiorowości (kto? gdzie? kiedy?)

        odpowiednia organizacja         właściwy układ formularzy, jednoznaczne sformułowanie pytań

        wyznaczenie