Ćwiczenia- Zadanie Sporządź bilans spółki

Notatkę dodano: 24.05.2011,
Pobrań: 29,
Wyświetleń: 1610
Podgląd dokumentu

Ćwiczenia przeprowadzone przez dr Bartosza Szeliga z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem notatki jest bilans przedsiębiorstwa. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 4 strony. Notatka zawiera rozwiązane zadania z ćwiczeń polegające na tworzeniu bilansu przedsiębiorstwa.

Zadanie 1

Sporządź bilans spółki x na dzień 31-12-20XX roku wybierając potrzebne dane.

Amortyzacja 500

Budynki

75000

Kapitał podstawowy

95000

Spadek wartości materiałów

200

Podatek dochodowy

30

Towary

21000

Zysk netto 200

Należności od odbiorców

14000

Zmiana stanu środków pieniężnych 3000

Zobowiązania wobec dostawców

16300

Należności od pracowników

500

Kredyt obrotowy

16000

Środki pieniężne na rachunku bankowym

17000

Wzrost wielkości kapitału 5000

Aktywa

Pasywa

A) Aktywa trwałe

A) Kapitał własny Budynki 75000

Kapitał podstawowy 95000

Zysk netto 200

B)Aktywa obrotowe

B) Zobowiązania i rezerwy

Towary 21000

Należności od odbiorców 14000

Należności od pracowników 500

Środki pieniężne na rachunku bankowym 17000

Zobowiązania wobec dostawców 16300

Kredyt obrotowy 16000

Suma Aktywów = 127500

Suma Pasywów = 127500

Zadanie 2

Spółka z o.o. posiadała na koniec okresu sprawozdawczego następujące stany majątku i kapitałów. 1

Produkty gotowe

500

2

Maszyny i urządzenia

3000

3

Towary

300

4

Zobowiązania wobec dostawców

1000

5

Należności od odbiorców

250

6

Środki pieniężne na rachunku bankowym

400

7

Długoterminowe kredyty bankowe

650

8

Materiały 800

9

Gotówka w kasie 200

10

Zysk netto bieżącego okresu

600

11

Długoterminowe aktywa finansowe 100

12

Kapitał zakładowy

3300

Zestaw dane w postaci bilansu.

Aktywa

Pasywa

A) Aktywa trwałe

A) Kapitał własny WNiP

R. akt. trwałe 2

Należności krótkoterminowe

Należności długoterminowe 11

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

3100

10

12

3900

B)Aktywa obrotowe

B) Zobowiązania i rezerwy

Zapasy 1+3+8

Należności krótkoterminowe