Bilans, aktywa i pasywa

Notatkę dodano: 29.04.2013,
Pobrań: 20,
Wyświetleń: 229
Podgląd dokumentu

Rachunkowość Aktywa obrotowe Zapasy

Należności krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

I) Zapasy To aktywa rzeczowe

Mające postać materiałów zużywanych w procesie produkcyjnym lub w trakcie świadczenia usług

Będące w trakcie produkcji przeznaczonej na sprzedaż

Przeznaczone do sprzedaży w toku działalności

Na zapasy składają się

Materiały

Półprodukty i produkty w toku

Produkty gotowe

Towary

Zaliczki na dostawy

Zapasy Materiały - przedmioty pracy nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, do których zalicza się:

Materiały podstawowe

Materiały pomocnicze

Opakowania

Paliwo

Części zamienne do maszyn i urządzeń

Materiały biurowe

Odpady

Zapasy Półprodukty i produkty w toku - produkcja niezakończona

Półprodukty - to produkty pracy, które przeszły określone etapy przetwarzania w podmiocie (ale nie wszystkie), są składowane w magazynie z przeznaczeniem do dalszego przerobu lub do sprzedaży.

Produkty w toku to ta część produkcji niezakończonej, która znajduje się w trakcie procesu produkcyjnego (również niezakończone usługi) Zapasy Produkty gotowe - wyroby gotowe, wykonane usługi, zdatne i przeznaczone do sprzedaży

Towary - zasoby rzeczowe nabyte przez jednostkę celem odsprzedaży

II) Należności krótkoterminowe Jest to ogół należności z tytułu dostaw i usług, a także całość lub część pozostałych należności, których termin zapadalności przypada w okresie do 12 miesięcy od dnia bilansowego

W zależności od tytułu z jakiego wynika należność wyróżnia się

Należności z tytułu dostaw i usług, podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń lub należnej dotacji

Inne należności

Należności dochodzone w drodze sądowej

III) Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe, czyli

Przeznaczone do obrotu udziały i akcje

Inne papiery wartościowe

Udzielone pożyczki z okresem spłaty do 12 miesięcy od dnia bilansowego (znajdują się w inwestycjach ze względu na odsetki) Inne krótkoterminowe aktywa finansowe (czeki, weksle obce, lokaty bankowe i inne oraz…

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych formie krajowych środków płatniczych, walut obcych, dewiz, a także środki pieniężne w drodze i papiery wartościowe z terminem zapadalności krótszym niż 3 miesiące (czeki, weksle obce, bony skarbowe itp.)