bezrobocie - zatrudnienie

Notatkę dodano: 07.07.2010,
Pobrań: 13,
Wyświetleń: 437
Podgląd dokumentu

Dwa pliki omawiają następujące zagadnienia:a zatrudnienie, płaca realna, struktura ludności w wieku produkcyjnym, metoda wykorzystywana w statystyce urzedów pracy, metoda wykorzystywana w badaniach aktywności ekonomicznej ludności( bael ), zasoby i strumienie, wielkość zasobu bezrobocia, typy bezrobocia, bezrobocie związane z niedopasowaniami strukturalnymi, bezrobocie frykcyjne, bezrobocie strukturalne, bezrobocie wywołane osłabieniem ogólnej aktywności gospodarczej, bezrobocie w warunkach równowagi i nierównowagi na rynku pracy, ujęcie neoklasyczne bezrobocia, ujęcie keynesistowskie bezrobocia. Notatki zawierają także informacje na temat bezrobocia i inflacji. Wstępne wiadomości na temat bezrobocia i inflacji. Co to jest bezrobocie? Co to jest inflacja? Metody pomiaru bezrobocia. Mierniki inflacji. Rodzaje bezrobocia. Rodzaje inflacji. Inflacja kosztowa. Inflacja popytowa. Przyczyny bezrobocia. Przyczyny inflacji. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia. Społeczne i ekonomiczne skutki inflacji. Formy przeciwdziałania bezrobociu, programy dotyczące ryku pracy. Wzajemne zależności między bezrobociem a inflacją. Krzywa Philpsa. Bezrobocie w Polsce. Inflacja w Polsce,`Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Bezrobotnych

1. Wstępne wiadomości na temat bezrobocia i inflacji.

Bezrobocie jest jednym z najważniejszych problemów współczesnych gospodarek. Pomimo że dotyczy względnie małej części ludności, to z konsekwencjami musi borykać się całe społeczeństwo. Lata osiemdziesiąte i początek lat dziewięćdziesiątych naszego stulecia są okresem, kiedy w większości rozwiniętych krajów nastąpił wyraźny wzrost bez­robocia w porównaniu z okresem lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. W 1994 r. przeciętny wskaźnik stopy bezrobocia (tj. procentowego udziału bezro­botnych w zasobach siły roboczej) w 12 krajach Unii Europejskiej przekroczył 10%, a w niektórych krajach tego ugrupowania kształtował się na szczególnie wysokim poziomie (11,8% we Włoszech, 23,0% w Hiszpanii). Lata dziewięć­dziesiąte są również okresem szybkiego wzrostu bezrobocia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, dokonujących transformacji w kierunku gospodarki ryn­kowej. W końcu 1994 r. wskaźniki stopy bezrobocia wynosiły: 10,4% na Wę­grzech, 14,6% w Słowacji, 16,0% w Polsce i tylko 3,2% w Czechach. Wszyscy, którzy oczywiście czytali, musieli zapamiętać cudowną książkę Lewisa Carolla: „Przygody Alicji w Krainie Czarów". Jest tam fragment, kiedy to główna bohaterka, niezadowolona ze swojego wzrostu, spotkała Pana Gąsienicę. Ten pokazał jej grzyba, który miał taką niezwykłą cechę, że jeśli się zjadło jedną stronę, to się rosło, a jeśli drugą — to się malało. Otóż podobne skutki dla funkcjonowania gospodarki, jak zjedzenie owego grzyba dla Alicji, wywołuje inflacja. Po zjedzeniu kawałka grzyba z prawej strony Alicja urosła ponad korony drzew. Podobnie jest z inflacją, która prowadzi do wzrostu płac i wartości nominalnej (pieniężnej), czyli wyrażonej w złotówkach, wszystkiego co posiadamy.

2. Co to jest bezrobocie??

Bezrobociem nazywamy zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Natomiast według Międzynarodowej Organizacji Pracy, której definicję bezrobocia honorują badania statystyczne prowadzone w krajach Europy w ramach systemu Eurostat, osoba bezrobotna to ta, która w tygodniu, w którym przeprowadzono badanie, nie wykonywała pracy zarobkowej dłużej niż przez godzi