Administracja zespolona - omówienie zagadnienia 4

Notatkę dodano: 09.05.2013,
Pobrań: 9,
Wyświetleń: 303
Podgląd dokumentu

administracja zespolona zespolenie administracyjne : skoncentrowanie aparatu terenowego w jednym urzędzie pod jednym zwierzchnictwem - wojewody, skupienie maksymalnie możliwej sfery zadań i kompetencji w jednym ośrodku władzy publicznej na to pojęcie składają się 4 elementy :

organizacyjne - pełne zespolenie: aparat administracji jest bezpośrednio włączony w strukturę urzędy wojewódzkiego albo niepełne : aparat pomocniczy poza strukturą (komendy policji, inspektoraty) - jest generalna zasada pełnego zespolenia, ale ustawa może przewidywać i w większości przewiduje pozostawienie aparatu pracy kierowników jako odrębnych jednostek organizacyjnych

osobowe : wojewoda ma wpływ na obsadę stanowisk - powoływanie bezpośrednie, udzielanie zgody, opiniowanie, wnioski ( formy pośrednie znacznie częstsze)

kompetencyjne : występuje domniemanie kompetencyjne na rzecz wojewody jako organu administracji zespolonej, wojewoda może pisemnie upoważniać na piśmie pracowników wojewódzkiej administracji zespolonej do działania w jego imieniu i na jego odpowiedzialność; w jego imieniu albo z upoważnienia ustawowego mogą być jego zadania i kompetencje wykonywane przez wojewódzkich kierowników inspekcji, służb, straży

finansowe : polega na włączeniu budżetu danej służby/ inspekcji/ straży do budżetu wojewody i obsłudze ich budżetów przez służby finansowe wojewody - ale u nas ze względu na niepełne zespolenie organizacyjne nie zachodzi też zespolenie finansowe

Na administrację zespoloną w województwie składają się wojewoda jako zwierzchnik administracji zespolonej

poddane temu zwierzchnictwu służby, inspekcje, straże

kierownicy : komendant wojewódzkiej policji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska

jednostki organizacyjne o charakterze urzędów administracyjnych, kreowane jako aparat pracy tych kierowników

Przykłady służb, inspekcji straży znajdujących się w ramach zespolenia wojewódzkiego:

Policja

Państwowa Straż Pożarna/ Rybacka

Służba Ochrony Zabytków ( wojewódzki konserwator)

Inspekcja Transportu Drogowego

Inspekcja Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Nadzór Budowlany

Kierownicy wykonują w określonych dziedzinach zadania i kompetencje w imieniu wojewody z ustawowego upoważnienia albo w imieniu własnym, jeżeli ustawy tak stanowią.

Organizację administracji zespolonej w województwie określa statut urzędu wojewódzkiego nadany przez wojewodę. W celu usprawnienia działania wojewódzkich organów administracji zespolonej wojewoda może tworzyć delegatury urzędu wojewódzkiego